Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

 width=

 width=

Anunt

Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc anunta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata, organizarea concursului pentru functia de MANAGER, persoana fizica. 

1. Concursul va cuprinde, in desfasurarea lui, doua etape:

    a. Etapa de verificare a dosarelor de inscriere la concurs, conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, aprobat de catre domnul primar al Municipiului Odorheiu-Secuiesc - etapa eliminatorie;

    b. Etapa de sustinere a proiectului de management, completata de un interviu de selectie.

2. Locul si data desfasurarii concursului:

    Concursul pentru ocuparea functiei de manager al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc va avea loc la sediul institutiei, in str. Bethlen Gabor, nr. 72, in ziua de 08 ianuarie 2014. 

3. Criterii de selectie - la concurs se pot inscrie candidatii persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in managementul sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar;
- au cel putin cinci ani de vechime in posturi asemanatoare;
- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)
- nu au varsta de pensionare, conform legii;

4. Continutul dosarului de inscriere:

a. cererea de inscriere;
b. copia actului de identitate
c. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
d. copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare management sanitar;
e. copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
f. curriculum vitae;
g. adeverinta care atesta vechimea in posturi asemanatoare
h. cazierul judiciar;
i. adeverinta din care rezulta ca este apt medical fizic si neuropsihic;
j. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
k. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;

l. proiectul de management realizat de candidat, bazat pe functionarea, structura si activitatea principala a Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, pe termen scurt, mediu si de lunga durata, avand un volum intre 50-80 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 12, in limba romana;

5. Locul si perioada de inscriere:

- La Secretariatul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, in perioada 6-13 decembrie 2013. Termen limita: 31 decembrie 2013, ora 10:00

6. Bibliografia pentru concurs este stabilita de comisia de concurs si se publica, odata cu anuntul de concurs, pe site-ul institutiei si se afiseaza la sediul acestuia. Totodata, aceasta va fi disponibila si la biroul de resurse umane al spitalului.

Mai multe informatii de gasesc la numerele de telefon 0266-212186/119 - biroul resurse umane, respectiv 0266-212186/193 - biroul juridic. 

 

Bibliografie

pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de manager din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc:

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotarirea Guvernului nr. 925/206 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice;
8. Hotarirea Guvernului nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;
9. Hotararea Guvernului nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, inclusiv anexele;
11. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
12. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar - preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordin MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;
14. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
15. Ordinul Ministrul Sanatatii nr. 1043/2010 privind elaborarea de venituri si cheltuieli a spitalului public;
16. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
17. Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
18. Legea nr. 672/202 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. Ordin nr. 946 din 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;

 

Misiunea:
Oferirea de servicii medicale de cea mai bună calitate în vederea înbunătăţirii continue a stării de sănătate a comunităţii din această regiune a ţării.

Viziunea:
Prestarea unui act medical de excelenţă într-un mediu sigur şi confortabil prin asigurarea unor servicii ireproşabile atât medicale cât şi hoteliere.

Spitalul trebuie să devină un etalon al profesionalismului şi calităţii serviciilor medicale, cu un grad înalt de încredere pentru pacienţii din întreaga lume.

 

 width=

 

Descriere

Clădirea Spitalului este de tip monobloc şi cuprinde următoarele specialităţi clinice şi paraclinice:

• 24 secţii şi compartimente cu specialităţile: Medicină internă – 57 paturi, din care Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 5 paturi, Gartroenterologie 7 paturi, Cardiologie – 25 paturi, Neurologie – 30 paturi, Boli infecţioase – 28 paturi, Dermatovenerologie – 10 paturi, Obstetrică-ginecologie – 70 paturi, Neonatologie – 35 paturi, Pediatrie – 35 paturi, ATI – 15 paturi, Chirurgie generală – 60 paturi, din care Urologie 10 paturi, Ortopedie şi traumatologie – 18 paturi, ORL – 27 paturi, Oftalmologie – 15 paturi, Recuperare, medicină fizică şi balneologie – 33 paturi, Chirurgie buco-maxilo-facială – 9 paturi, Psihiatrie – 17 paturi, Pneumologie – 12 paturi, Secţia Exterioară Cronici Praid – 18 paturi, Medicină internă la Centrul de sănătate Cristuru-Secuiesc – 15 paturi, Pediatrie la Centrul de sănătate Cristuru-Secuiesc – 10 paturi, Compartiment de Primire Urgenţe, Staţie de hemodializă – 2 aparate.

• 3 secţii paraclinice: Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de imagistică medicală, Laboratorul de anatomie-patologică

• Ambulatoriul de Specialitate cu cabinete de: Medicină internă, Cardiologie, Chirurgie generală, Obstetrică-ginecologie, Dermatovenerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Pediatrie, Psihiatrie, Ortopedie şi traumatologie, Recuperare, medicină fizică şi balneologie, la Centrul de sănătate Cristuru-Secuiesc: Medicină internă.

 

Aşezare geografică

Spitalul Municipal Odorheiu-Secuiesc are în total 564 paturi şi se situează la o distanţă de peste 50 km de la Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc respectiv la 100 km de cel mai apropiat Spital Regional Târgu-Mureş (Centru Universitar). Unitatea asigură asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie pentru 36.948 locuitori din municipiu şi 60.000 din comunele arondate.

Spitalul se află pe artera principală a oraşului (DN 13A), care leagă centrul oraşului cu drumul spre Miercurea Ciuc. Spitalul are în imediata apropiere staţia de autobuz "Spital". În această staţie opresc liniile zonale de autobuz nr. 2, 4 şi 6.  Hartă Google

 

 width=


  • 16.04.2014 at 19:02h